Allmänna villkor för Premium - tjänster hos Stoppa Pressarna

Tjänsten Premium

Tjänsten Premium tillhandahålls av:
Nya Media i Norden AB (nedan: Stoppa Pressarna)
Organisationsnr: 559055-2948
Brevia 519
114 79 Stockholm

1. Allmänt
När du (”Användaren”) tecknar en eller flera prenumerationer (abonnemang) av Premium– tjänster av Stoppa Pressarnas premiumtjänster ingår du varje gång ett nytt separat avtal med Stoppa Pressarna på de villkor som följer nedan (”Användaravtalet”). Användaravtalet reglerar Stoppa Pressarnas tillhandahållande av Tjänsten för läsning samt eventuella därtill hörande tilläggstjänster. Ett bindande Användaravtal anses ingånget när Användaren tecknar en prenumeration på Tjänsten. Användaren får ett välkomstmail, vid första betalningen. Under Min Profil kan användaren se om prenumerationen är aktiv

.2. Åldersgräns
Du måste ha fyllt 18 år för att köpa tjänsten. Om du är under 18 år måste du ha förälder eller annan förmyndares samtycke för att kunna köpa tjänsten.

3. Tjänsten
3.1. Tjänsten Premium består av de artiklar, system, information och produkter som från tid till annan finns tillgängliga genom inloggning i Användarens Premium-konto.
3.2. Stoppa Pressarna åtar sig att, i enlighet med Användaravtalet och på det sätt som från tid till annan beskrivs i användaravtalet för den aktuella Premium-tjänsten ge Användaren tillgång till Tjänsten på Stoppa Pressarnas tillhandahållna servrar samt tillse att servrarna står i förbindelse med Internet. Stoppa Pressarna förbehåller sig dock rätten att utan förvarning ändra, lägga till eller ta bort funktioner och/eller innehåll i Tjänsten. Vid stora förändringar i Tjänstens innehåll kommer Användaren att informeras därom via e-post. Om Användaren motsätter sig sådana större ändringar, har Användaren möjlighet att säga upp Användaravtalet senast 14 dagar före den tidpunkt då ändringen träder i kraft. Om Användaren inte har sagt upp Användaravtalet i enlighet med ovanstående, anses Användaren ha accepterat ändringarna.
3.3. Stoppa Pressarna arbetar för att säkerställa att Tjänsten är tillgänglig över Internet dygnet runt. Stoppa Pressarna förbehåller sig dock rätten att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten till Tjänsten om Stoppa Pressarna finner det påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl, vilket kan leda till att Tjänsten periodvis är begränsad. Stoppa Pressarna ska, om möjligt, informera Användaren om längre planerade avbrott i Tjänsten. Användaren är dock införstådd med att hela eller delar av Tjänsten kan komma att stängas ned med omedelbar verkan för det fall Stoppa Pressarna bedömer det vara nödvändigt av t.ex. säkerhetsskäl.
3.4. Tjänsten skyddas med hjälp av sedvanliga säkerhetsprogram mot virus och andra typer av intrång. Stoppa Pressarna tar dock inte ansvar för eventuella säkerhetsbrister eller konsekvenser som användande av Tjänsten kan innebära och Användaren är införstådd med att all användning av Tjänsten sker på Användarens egen risk. Stoppa Pressarna lämnar ingen garanti avseende Tjänstens innehåll och tar inte heller ansvar för att Tjänsten ska vara felfri.

4. Så fungerar din prenumeration och dina betalningsvillkor
4.1. För att kunna utnyttja Tjänsten måste Användaren ha en fungerande internetanslutning och en e-postadress. Som Användare ansvarar du för eventuella kostnader för tillgång till Internet och det är Användarens ansvar att själv ta reda på aktuella datatrafikpriser. Betalning för tjänsten görs med betalkort.
4.2. Användaren åtar sig att erlägga betalning för Tjänsten i enlighet med villkoren för den aktuella prenumerationen. Om inte annat överenskommits vid beställningstillfället, gäller prenumerationen tillsvidare och kan sägas upp av vardera Part till pågående betalperioden löpt ut. Under den första månaden kan Användaravtalet sägas upp med ytterligare en månads bindningstid. Därefter gäller den tidsperiod man valt att teckna med uppsägningstiden av 30 dagar 
Om Användaravtalet inte har sagts upp senast 30 dagar dagar innan den aktuella betalperioden/prenumerationen löpt ut kommer vald prenumerationen förnyas automatiskt med den tidsperiod som prenumerationen gäller. Betalning sker i förskott per överenskommen period (månad eller helår) och Användaren godkänner att Stoppa Pressarna genom sin betalningslösning erhåller det överenskomna beloppet från användaren. Detta gäller även för en eventuell gratis provperiod där Användarens prenumeration kommer att förnyas automatiskt med en betalprenumeration efter utnyttjad provperiod. Erlagd betalning är bindande och återbetalas ej. Stoppa Pressarna avgör om du är berättigad till en gratis provperiod enligt eget gottfinnande och kan komma att begränsa denna rätt eller provperiodens längd för att förhindra att gratis provperioder utdelas felaktigt.
4.3. Användaren erhåller information om prenumerationskostnaden vid beställningstillfället. Stoppa Pressarna förbehåller sig rätten att när som helst ensidigt ändra priserna för Tjänsten. Sådana ändringar gäller från och med den betalperiod som inleds efter det att Stoppa Pressarna har informerat Användaren om prisändringarna på aktuell webbplats för Användarens premium-tjänst eller genom e-post. Användare som inte vill fortsätta sin prenumeration till den nya prislistan kan i enlighet med dessa användarvillkor säga upp Användaravtalet när den pågående betalperioden löpt ut.
4.4. Vid utebliven betalning, kommer Användaren inte längre ha tillgång till Tjänsten. Utebliven betalning av prenumerationen innebär inte uppsägning av prenumerationen.

5. Användarens användning av Tjänsten
5.1. Stoppa Pressarnas premium-tjänst får endast användas för privat bruk då inloggningen är personlig och Användaren får inte vidarebefordra eller på annat sätt sprida tjänstens innehåll till andra.
5.2. Användaren förbinder sig att endast använda Tjänsten och/eller dess innehåll i enlighet med detta Användaravtal och Stoppa Pressarnas vid var tid gällande instruktioner. Användning av Tjänsten i kommersiella och/eller offentliga sammanhang är inte tillåten och strikt förbjuden och vid ett sånt otillåtet nyttjande leda till skadeståndskrav från Stoppa Pressarna och/eller dess samarbetspartners. Användaren äger vidare inte rätt att använda Tjänsten på sätt som kan överbelasta, störa, skada, inaktivera eller försämra Tjänsten eller använda Tjänsten på något sätt som kan leda till överföring, distribution eller uppladdning av program eller material som innehåller skadlig kod, såsom virus, timebombs, cancelbots, maskar, trojanska hästar, spionprogram eller andra potentiellt skadliga program, material eller information.
5.3. Användaren får inte använda Tjänsten och/eller dess innehåll på annat sätt än vad den är avsedd för, inklusive men ej begränsat till att försöka skriva ut, kopiera, reproducera, mångfaldiga, framställa exemplar av, sälja, återförsälja, offentliggöra eller exploatera Tjänsten och/eller dess innehåll. Användaren får inte heller försöka bereda sig tillgång till sådana delar av Tjänsten som Användaren inte som utgångspunkt har tillgång till eller som inte är en självklar del av Tjänsten, inklusive underliggande databaser eller liknande. Användaren har inte heller rätt att på konstgjord väg öka antalet läsningar/downloads, kringgå tekniska mekanismer som är till för att skydda Tjänsten mot intrång, inklusive kopiering, reproduktion eller distribution, eller använda Tjänsten i strid med gällande rätt.
5.4. Tjänsten skyddas av användarnamn och lösenord. Användaren är skyldig att skapa och använda ett säkert lösenord och ansvara för att de förvaras på ett betryggande sätt och oåtkomligt för tredje man. Användaren är fullt ansvarig för eventuellt obehörigt utnyttjande av Användarens användaridentitet och lösenord tills dess Användaren har begärt och Stoppa Pressarna har spärrat den aktuella användaridentitetens åtkomst till Tjänsten. Användare ska omedelbart informera Stoppa Pressarna vid misstanke om obehörigt utnyttjande av Användarens användarnamn och lösenord.

6. Avstående av ångerrätt
Tjänsten består uteslutande av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium. Genom att ingå detta Användaravtal lämnar Användaren sitt uttryckliga samtycke till att Tjänsten levereras på detta sätt och att ångerrätt enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) inte ska gälla för detta köp.

7. Uppsägning av Tjänsten
7.1. Användaren kan alltid välja att avbryta sin prenumeration genom att säga upp detta Användaravtal. Prenumerationen kommer att avslutas när den period för vilken Användaren har erlagt betalning upphör förutsatt att uppsägning sker senast 30 dagar före den aktuella betalperioden löpt ut. Användare som har tecknat sig för en gratis provperiod för Tjänsten kan välja att avsluta prenumerationen till när gratisperioden upphör förutsatt att uppsägning sker senast 30 dagar före gratisperioden löpt ut.
7.2. Uppsägning av Användaravtalet ska göras genom att Användaren under Min Profil för aktuell Premium-tjänst säger upp sin prenumeration.
7.3. När Användaravtalet har sagts upp och prenumerationstiden har löpt ut har Användaren inte längre tillgång till Tjänsten.
7.4. Stoppa Pressarna har rätt att säga upp Användaravtalet till omedelbart upphörande och/eller omedelbart stänga av Användaren från hela eller delar av Tjänsten för det fall Användaren använder Tjänsten i strid med detta Användaravtal eller Stoppa Pressarnas instruktioner (inklusive underlåter att erlägga betalning för Tjänsten), uppenbarligen missbrukar Tjänsten eller annars använder Tjänsten på ett sätt som Stoppa Pressarna bedömer riskerar att allvarligt störa dess verksamhet.

8. Upphovsrätt
8.1. Innehållet i Tjänsten tillhör Stoppa Pressarna och/eller tredje part och Användaren har endast rätt att ta del av innehållet för sin egen, privata konsumtion. All reproduktion, distribution eller annan otillåten eller kränkande användning av innehållet är förbjuden, såvida Användaren inte har erhållit skriftligt medgivande från rättighetsinnehavarna till sådan användning. All användning för kommersiellt bruk, försäljning, återförsäljning, reproduktion, distribution eller marknadsföring av innehållet eller Tjänsten är förbjuden. Användaren har heller ingen rätt att använda material som kräver en licens för offentlig visning. Användaren tillåts enbart använda innehållet på enheter som Användaren eller andra personer i Användarens hushåll använder för personligt bruk.
8.2. Användning i strid med detta Användaravtal är förbjuden och kan, vid brott mot gällande rätt, komma att åtalas av Stoppa Pressarna och/eller enskilda upphovsrättsinnehavare. Användaren är införstådd med och godkänner att samtliga rättighetsinnehavare till Tjänsten och/eller dess innehåll har rätt att åberopa sina rättigheter (inklusive föreläggande och rätt att kräva ersättning för eventuella brott) direkt mot Användaren.

9. Ansvarsbegränsning
9.1. Stoppa Pressarna ansvarar inte för direkt, indirekt eller annan följdskada på person eller egendom, ekonomisk förlust eller förlust av data som kan drabba Användaren eller tredje man på grund av Tjänsten eller Användarens användning av Tjänsten. Stoppa Pressarnas ansvar ska vara begränsat enligt ovanstående såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Stoppa Pressarnas ansvar under detta Användaravtal ska under alla omständigheter vara begränsat till ett belopp motsvarande den av Användaren senast erlagda månadsavgiften för den aktuella prenumerationen. Krav som överstiger detta belopp kan inte göras gällande mot Stoppa Pressarna.
9.2. Användaren ska ersätta Stoppa Pressarna för sådan skada som Stoppa Pressarna lider till följd av att anspråk riktas mot Stoppa Pressarna eller talan förs mot Stoppa Pressarna på grund av Användarens användning av Tjänsten, inklusive men ej begränsat till kostnader för förlikning eller dom. Denna skyldighet gäller endast under förutsättning att Användaren inom skälig tid skriftligen underrättas av Stoppa Pressarna om sådana anspråk eller att talan har väckts mot Stoppa Pressarna.

10. Förändringar villkor
10.1 Detta Användaravtal utgör hela överenskommelsen mellan Parterna beträffande Användarens utnyttjande av Tjänsten
10.2. Stoppa Pressarna äger rätt att löpande förändra villkoren i detta Användaravtal. Vid större förändringar kommer Användaren att informeras därom via e-post. Om Användaren inte samtycker till ändringarna har Användaren möjlighet att säga upp Användaravtalet senast 14 dagar före den tidpunkt då ändringarna träder i kraft. Om Användaren inte har sagt upp Användaravtalet i enlighet med ovanstående, anses Användaren ha accepterat ändringarna. Vid mindre ändringar i villkoren för detta Användaravtal kommer information endast att lämnas på hemsidan för aktuell Premium-tjänst.

12. Tillämplig lag och tvister
Svensk lag ska gälla för detta Användaravtal. Tvister ska lösas i godo. Om parterna inte kan enas, ska tvisten hänskjutas till Svensk allmän domstol.