Integritetspolicy Stoppa Pressarna 

Integritetspolicy Stoppa Pressarna 

Integritetspolicy Stoppa Pressarna 
Stoppa Pressarna, som grundades 2013, ges ut av Nya Media i Norden AB (org.nr 559055-2948), nedan Stoppa Pressarna. 
Stoppa Pressarna är Sveriges största kändistidning online och bevakar varje vecka kändisar, kungligheter och internationella celebriteter.
Vi kan i vissa fall även erbjuda dig möjlighet att använda våra applikationer, tjänster och verktyg via en mobil enhet, antingen genom en mobilapplikation eller genom en mobilanpassad webbplats. Bestämmelserna i denna integritetspolicy gäller även för all mobil åtkomst och användning av mobila enheter.
När du använder Stoppa Pressarnas olika tjänster samlar vi in dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Därför är det viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder Stoppa Pressarnas tjänster.

Om du inte godkänner integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänster.
Stoppa Pressarna är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och angelägna om att dina personuppgifter alltid behandlas säkert. Vi följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet och använder oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.Vissa sidor på våra webbplatser innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och Stoppa Pressarna är inte ansvarigt för deras verksamhet eller deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör därför granska integritetspolicyerna för webbplatserna innan några personuppgifter skickas till dem.

Behandling av dina personuppgifter
Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Som nämnts ovan är Stoppa Pressarna personuppgiftsansvarig för behandlingen och följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, inklusive EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 och eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter, implementerar eller kompletterar sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler.För insamling, hantering och lagring av information som inhämtas via cookies och andra elektroniska hjälpmedel, samt information om profilering som vi genomför för marknadsföringsändamål, hänvisas till avsnittet ”Om cookies, pixlar, adblockers och profilering” nedan.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?
Om du beställer en prenumeration av oss, om du besöker eller registrerar dig på våra webbplatser eller i övrigt använder våra tjänster kan du komma att lämna information till oss som anses utgöra personuppgifter enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning.De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

 • namn och kontaktinformation inklusive adress, mobilnummer och e-postadress;
 • personnummer;
 • leverans- och faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av en produkt eller tjänst;
 • olika typer av demografisk information;
 • information om preferenser och intressen baserat på användning av Stoppa Pressarnas webbplatser. 
 • användarnamn och lösenord till våra tjänster;
 • annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser, tävlingar eller erbjudanden; och/eller
 • annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via våra webbplatser.

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:

 • Stoppa Pressarnas sajt  exempelvis när du beställer en prenumeration, beställer något av våra nyhetsbrev, eller deltar i någon av våra tävlingar;
 • när du kontaktar oss via e-post;
 • genom avtal eller annan affärskontakt, om du är kontaktperson för någon av våra avtalspartners;
 • genom cookies (se mer under avsnittet ”Cookies” nedan).

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Om du har beställt en digital prenumeration av någon av våra titlar har du ingått ett avtal med Stoppa Pressarna och vi behandlar därför dina personuppgifter i syfte att administrera ditt köp eller din beställning samt att kunna leverera den tjänst eller produkt du har beställt.Utöver att behandla dina personuppgifter för att fullgöra köpet av varor och tjänster kan Stoppa Pressarna komma att använda dina personuppgifter för andra ändamål och med stöd av andra rättsliga grunder, vilka anges nedan.

 • Fullgörelse av avtal: För hantering av prenumerationer, leverans av varor, för att genomföra betalningar samt för att ge dig åtkomst till Stoppa Pressarna webbplatser och de tjänster som tillhandahålls där.
 • Samtycke: Direktmarknadsföring (postalt och digitalt), kundundersökningar, kundtjänst, nyhetsbrev samt för behandling av personuppgifter med hjälp av cookies, pixlar och andra elektroniska hjälpmedel.
 • Uppfylla rättslig skyldighet: Vi sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler.
 • Berättigat intresse: För att vi ska kunna kommunicera med dig via e-post samt för att tillhandahålla, genomföra och förbättra våra åtaganden, produkter och tjänster är det nödvändigt för oss att behandla personuppgifter även i vissa andra fall, t.ex. genom att analysera våra kunders köpvanor i syfte att förse dem med relevant information och marknadsföring samt för statistikändamål. Om du har deltagit i någon av våra tävlingar kan vi även komma att publicera ditt namn och din hemort på vår hemsida för att meddela dig om resultatet av tävlingen.

I det fall en tjänst som vi tillhandahåller kräver ditt samtycke kommer vi alltid att uttryckligen be dig lämna ditt samtycke till sådan tjänst och till att vi behandlar dina personuppgifter i ett sådant fall. Vi begär exempelvis in ditt samtycke om du vill prenumerera på något av Stoppa Pressarnas nyhetsbrev eller om du vill skapa ett konto på någon av Stoppa Pressarnas webbplatser.I samband med att du lämnar ditt samtycke kommer du att få bekräfta att du har läst den här integritetspolicyn och att du samtycker till att dina uppgifter behandlas på det sätt som beskrivs häri.

Lagring av personuppgifter
Stoppa Pressarna vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under följande tidsperioder. Därefter raderas personuppgifterna.

 • Medlem eller kund: Om du har en prenumeration hos Stoppa Pressarna eller om du på annat sätt registrerat dig för någon av våra digitala tjänster sparas dina personuppgifter till dess att du avslutar din prenumeration eller avregistrerar dig från våra tjänster, men senast tre år efter ditt senaste köp eller din senast avslutade prenumeration. Detta gäller dock inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.
 • Kommunikation: Om du har kontakt med Stoppa Pressarna via exempelvis e-post lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.
 • Fullgörande av avtal: Personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post och betal- och leveransinformation) som lämnas i samband med beställning av prenumerationer samt varor och tjänster sparas så länge som krävs för att Stoppa Pressarna ska kunna fullgöra avtalet med dig. Detta inkluderar bl.a. för att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden.
 • Rättslig skyldighet: Stoppa Pressarna sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.
 • Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.
 • Direktmarknadsföring: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring i upp till tre år efter avslutad kundrelation, såvida du inte innan dess avsäger dig sådan direktmarknadsföring.

Överföring av personuppgifter
Information om våra kunder är en viktig del av Stoppa Pressarnas verksamhet och vi överför endast informationen i enlighet med vad som beskrivs nedan. Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas.

 • Samkörning med privata och offentliga register: Stoppa Pressarna kan komma att komplettera dina personuppgifter med ytterligare information genom inhämtning av information från andra privata och offentliga register. Genom sådan samkörning kan berikning och uppdatering av dina personuppgifter komma att ske i syfte att ge dig tillgång till anpassad information och erbjudanden om varor eller tjänster.
 • Företagstransaktioner: Om hela eller delar av Stoppa Pressarnas verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.
 • Rättsliga skyldigheter: Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att Stoppa Pressarna ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till polis och andra relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

Sådana överföringar som anges ovan kan endast göras till bolag inom EU eller EES (dvs. alla EU:s medlemsstater samt Island, Norge och Lichtenstein).Stoppa Pressarna kan dock komma att använda sig av personuppgiftsbiträden som är etablerade i USA. I dessa fall ansvarar Stoppa Pressarna för att säkerställa att personuppgiftsbiträdet i fråga kan garantera en adekvat skyddsnivå i förhållande till personuppgifterna som behandlas, antingen genom att personuppgiftsbiträdet är anslutet till den s.k. Privacy Shield-överenskommelsen eller att adekvat skyddsnivå upprätthålls på annat sätt. EU-kommissionen har fattat ett beslut om adekvat skyddsnivå för sådana mottagare av personuppgifter i USA som omfattas av Privacy Shield.

Återkallelse av samtycke
I de fall vi behandlar dina personuppgifter på grund av att du har lämnat ditt samtycke till det, t.ex. vad gäller prenumeration på nyhetsbrev, kan du när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta oss enligt nedan. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte önskar erhålla marknadsföring och reklamerbjudanden från oss kan du återkalla ditt samtycke genom att kontakta kundservice eller, vid direktreklam via e-post, genom en länk i det aktuella utskicket. Vad gäller det sistnämnda sättet kommer du att ha möjlighet att via länken klicka dig vidare och hantera alla dina prenumerationer på nyhetsbrev samt annan information och marknadsföring som du får via e-post från eller via Stoppa Pressarna. Om du återkallar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplatser eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Du kan när som helst ändra dina personuppgifter i dina kontoinställningar online, om du har ett konto på någon av våra webbplatser, eller genom att kontakta oss enligt nedan. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta kundservice. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du har också rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.Du kan ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att Stoppa Pressarna behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

För användare av Stoppa Pressarnas internettjänster
Dina besök på de webbplatser som drivs av Stoppa Pressarna samt ditt interagerande med alla applikationer och tjänster där det finns en hänvisning eller länk till denna integritetspolicy, står under villkoren i denna integritetspolicy.

Användarnamn och lösenord
Vid registrering av ett konto på någon av Stoppa Pressarnas webbplatser kommer du att ange användarnamn och lösenord. Ditt användarnamn och lösenord är personliga och det är av största vikt att du inte lämnar ut ditt dessa uppgifter till obehöriga samt att du vid alla tillfällen säkerställer att obehöriga inte kan använda sig av dina uppgifter i syfte att utge sig för att vara du. Detta eftersom du som användare är personligt ansvarig för allt som skrivs och beställs från den registrering du skapar. Kom därför ihåg att logga ut när du lämnar datorn och var aktsam om du använder autoinloggning.Stoppa Pressarna förbehåller sig rätten att neka samt att ta bort olämpliga och stötande användarnamn.

Användargenererat innehåll och nätetikett
Med ”användargenererat innehåll” avses allt sådant innehåll som webbplatsens besökare skapar eller laddar upp till webbplatsen, d.v.s. allt innehåll som inte är skapat av Stoppa Pressarna. Exempelvis är uppladdade bilder och text i form av kommentarer till artiklar användargenererat innehåll.Stoppa Pressarna förbehåller sig rätten att, utan begränsning i tid, använda och publicera användargenererat innehåll, t.ex. i form av inskickat material (till någon av våra titlar eller till webbsidorna) såsom bilder, textkommentarer och liknande. Detta innebär att du som användare utan ersättning överlåter rättigheterna till ditt användargenererade innehåll till Stoppa Pressarna. När du använder funktioner på våra webbplatser där användargenererat innehåll kan skapas, såsom t.ex. kommentarer till bloggar, medverkar du som privatperson direkt med innehåll som du själv ansvarar för och som du som användare av webbplatsen kan ställas till svars för. För detta innehåll gäller inte det utgivaransvar som i övrigt gäller på Stoppa Pressarnas:s webbplatser. Du har inget meddelarskydd och vi kan inte garantera din anonymitet även om vi i så hög grad som möjligt försöker säkerställa den.Användargenererat innehåll får under inga omständigheter innehålla:

 • Hets mot folkgrupp eller annat innehåll av rasistisk eller stötande karaktär;
 • Kränkande uppgifter såsom förtal eller förolämpning, hot, personliga påhopp eller stötande uppgifter;
 • Uppmaning till brottslig handling;
 • Olaga våldsskildring, pornografi eller barnpornografi;
 • Uppgifter som utgör upphovsrättsintrång;
 • Spridning av datavirus och massutskick, s.k. spam;
 • Programkod som kan vara skadlig och påverka webbplatsens funktionalitet på något sätt; eller
 • Erbjudanden om sexuella tjänster, enkäter, egna tävlingar, direktreklam, massutskick, privata annonser eller liknande.

Är du som användare av Stoppa Pressarnas webbplatser det minsta tveksam kring innebörden av ovan, vänligen avstå från att bidra med innehåll.Stoppa Pressarna har rätt, men inte skyldighet, att omedelbart, helt eller delvis, avlägsna eller inte vidarebefordra användargenererat innehåll som strider helt eller delvis mot dessa villkor. För det fall sådant missbruk ändå skulle uppkomma äger Stoppa Pressarna rätt att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra missbruket. Sådana åtgärder kan bl.a. innefatta att stänga av eller införa begränsningar för dig som användare eller medlem. Vid mer allvarliga överträdelser kan även rättsliga åtgärder komma att aktualiseras. Stoppa Pressarna ska – om möjligt – i sådana fall meddela att man har för avsikt att vidta sådana åtgärder.

Om cookies, pixlar, adblockers och profilering

Cookies
Stoppa Pressarna och våra serviceleverantörer använder s.k. cookies på våra webbplatser. En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats till din webbläsare. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på den aktuella webbsidan (även surfplattor och telefoner med internetuppkoppling omfattas). Olika cookies finns alltså på olika datorer för det fall du använder olika datorer för att nå våra webbplatser.Cookies skickas till dig från den webbplats du besöker (s.k. förstapartscookie) eller från en annan organisation som levererar tjänster till den aktuella webbplatsen, såsom ett analys- och statistikföretag (s.k. tredjepartscookie). Det finns två sorters cookies, den ena typen kallas sessionscookie och den andra kallas permanent cookie.

En sessionscookie skickas till din dator för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök. En sessionscookie lagras inte på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. En permanent cookie lagras däremot i din dator och gör t.ex. så att en webbsida kan känna igen din dators IP-adress och därmed din webbläsare nästa gång du loggar in. Vi använder både sessionscookies och permanenta cookies på våra webbplatser. De behövs huvudsakligen för våra tjänsters funktionalitet, för att hjälpa oss att förbättra vår leverans av produkter och tjänster, ge dig extra funktionalitet eller för att hjälpa oss att rikta relevanta och anpassade annonser till dig.


De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av cookies. Du kan enkelt avstå ifrån att låta Stoppa Pressarnas webbsidor lagra cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare, inklusive att blockera cookies eller radera de cookies som finns lagrade på datorn. Vänligen notera att om du väljer att inte tillåta cookies kan vissa funktionaliteter på våra webbplatser upphöra att fungera säkert och korrekt och vissa tjänster kan inte tillhandahållas. Hur du raderar eller ändrar inställningarna för cookies anges i instruktionerna till din webbläsare eller i den hjälpfunktion som normalt finns att tillgå i webbläsaren. På vissa av våra webbsidor kan vi även komma att be om ditt samtycke till vår hantering av cookies och andra elektroniska hjälpmedel. För information om vad ditt samtycke omfattar och hur du återkallar ditt samtycke hänvisar vi till informationen som ges på respektive hemsida där en sådan förfrågan görs.


Pixlar
Utöver cookies använder vi oss även av pixlar på våra webbplatser. Pixlar är elektroniska verktyg som gör det möjligt för oss att kunna visa anpassade annonser för dig på den eller de webbplatser som varje pixel hör till. Varje pixel samlar information om ditt beteende när du besöker våra webbplatser, bland annat de url:er du besöker, och informationen lagras hos det företag som respektive pixel hör till. Stoppa Pressarna kan därefter använda oss av informationen för att skapa målgrupper för vår marknadsföring. Vi kan därefter ta fram anpassade annonser för respektive målgrupp som vi publicerar på de webbplatser vars pixlar vi använder oss av. Informationen som samlas in genom pixeln är aggregerad och kan inte kopplas samman med dig som individ.Vi använder oss av pixlar från Google och Facebook. Anledningen till att vi använder oss av pixlar är för att vi på ett bättre sätt ska kunna presentera annonser för dig när du besöker webbplatser som drivs av Facebook eller Google. Facebook-pixeln är endast aktiverad om du har ett användarkonto på Facebook och har gett Facebook tillåtelse att visa anpassade annonser för dig. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande till anpassade annonser på Facebook genom att ändra inställningarna för ditt Facebook-konto. Utöver informationen som samlas in genom Facebook-pixeln på våra webbplatser kan Facebook även samla in information om ditt beteende på Facebooks webbplats. Vår webbplats använder JavaScript för att detektera användning av adblocker-programvara för webbläsare. Detta script är implementerat i vår webbplats källkod. Det simulerar visningen av en annons och bekräftar huruvida annonsen visas på användarens enhet eller inte. Vi lagrar inte någon information i användarens utrustning och behandlar inte användares personuppgifter när vi använder scriptet. Om vi detekterar användandet av adblocker-programvara kan vi komma att interagera med användaren kring användandet av sådan programvara och/eller anpassa det innehåll användaren får tillgång till.

Profilering
Under förutsättning att du har lämnat ditt samtycke därtill kan vi komma att sammanställa information om dig i syfte att erbjuda dig som kund eller som besökare av vår hemsida relevant och anpassad information och marknadsföring från Stoppa Pressarnas tjänster. Sammanställningen som vi genomför innebär att vi samlar information om våra kunder och webbesökare i syfte att få en överblick av vilka de är och vilka behov de har, så kallad profilering.Hur omfattande profilering som genomförs och vad den kommer att innebära för dig som kund eller webbesökare beror på hur du har valt att lämna ditt samtycke. Du kan lämna ditt samtycke på de två sätt som anges nedan, för den profilering som beskrivs vid respektive samtycke.

 • Samtycke till nyhetsbrev och annan marknadsföring: Om du genom en begäran på vår hemsida väljer att påbörja en prenumeration av vårt nyhetsbrev ber vi dig att lämna ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål, vilket omfattar bland annat vår hantering av din prenumeration av vårt nyhetsbrev samt profilering i syfte att rikta personliga erbjudanden och nyheter till dig som kund.

Genom vår profilering sammanställs din information, såsom köpvanor och intressen, med information från övriga kunder. Ingen information granskas på personnivå utan alla personuppgifter grupperas och analyseras på ett överordnat plan för att hitta övergripande mönster. Utifrån dessa generella insikter görs kvalificerade gissningar av dina önskemål. Därmed granskas aldrig en specifik individs uppgifter, och det individuella bidraget till denna stora informationsmängd går inte att identifiera.Det är enbart från prenumeranter av nyhetsbrev som sådana personupplysningar inhämtas och dessa uppgifter är inte av känslig karaktär. Ålder och kön är de enda direkt personliga uppgifterna som samlas in. Övrig information som hämtas är besöksdata från hemsidorna och geografisk statistik, d.v.s. information som inte pekar på en enskild person utan på området där personen bor.  Så snart våra prenumeranter av nyhetsbrev väljer att avsluta sina nyhetsbrev avidentifieras alla upplysningar knutna till dem.De erhållna resultaten från profileringen används kommersiellt för att ge dig som kund mer relevanta erbjudanden och därmed en behagligare upplevelse på våra hemsidor och/eller i din kundrelation med oss.

Samtycke till personlig annonsering:
Utöver ditt samtycke till vårt nyhetsbrev kommer vi att be dig om ett separat samtycke till att se och ta del av personliga annonser när du besöker vår hemsida. Samtycket till personlig annonsering är helt separat från samtycket till vårt nyhetsbrev och att du lämnar ett av de beskrivna samtyckena innebär inte att du per automatik även lämnar det andra samtycket.När du besöker Stoppa Pressarnas hemsidor för första gången kommer du att få en förfrågan om du vill ta del av personlig annonsering. Om du väljer att lämna ditt samtycke kommer vi att sända en förfrågan till den cookie som finns lagrad i din webbläsare och utifrån den information som finns lagrad i din cookie kommer personliga annonser att utformas för dig och publiceras på vår hemsida under ditt besök. Om du istället väljer att inte ta emot personliga annonser kommer du istället att ta del av vår vanliga och generella annonsering under ditt besök. Efter en tid kommer vi att ställa en ny förfrågan om samtycke, för det fall du skulle ha ändrat dig.Du kan när som helst välja att återkalla något av dina samtycken som beskrivits ovan. När du återkallar ditt samtycke upphör vi med all behandling av dina personuppgifter som du tidigare har lämnat ditt samtycke till.  Du återkallar ditt samtycke till nyhetsbrevet och andra marknadsföringsåtgärder genom att avregistrera din prenumeration av nyhetsbrevet via en länk som finns tillgänglig längst ner i varje nyhetsbrev som du tar emot. Samtycket till personlig annonsering återkallas på den aktuella hemsidan.

Ändringar i integritetspolicyn
Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på Stoppa Pressarnas webbplatser. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.